Strona główna

Nasza misja: Wspieranie i tworzenie warunków do rozwoju świadomości
osób wykluczonych społecznie, aby mogły kreować swoją przyszłość