Archiwum projektów

Archiwum projektów


 2013


Nie jesteś sam – masz przyjaciół

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Jaworzno we współpracy z Urzędem Miasta Jaworzno realizuje projekt: „Nie jesteś sam – masz przyjaciół” przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.”

Termin realizacji projektu: 09 wrzesień 2013 do 08 grudnia 2013

Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta Jaworzna poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Działania podjęte w ramach realizowanego zadania:

 • profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i innymi uzależnieniami poprzez realizację programu reintegracji społeczno-zawodowej.

Stowarzyszenie w ramach realizowanego programu świadczyć będzie usługi obejmujące działania:

 • prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, poradnictwo indywidualne
 • udzielanie pomocy socjalnej
 • organizowanie zajęć i warsztatów z autoprezentacji, przygotowanie dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy, poradnictwo doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, prawnika
 • organizowanie warsztatów budowlanych

Program skierowany jest do osób:

 • bezdomnych, zagrożonych bezdomnością;
 • uzależnionych od alkoholu, narkotyków po leczeniu odwykowym
 • bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • bezrobotnych nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • osoby będące klientami Ośrodka Pomocy Społecznej

Zadanie realizowane będzie w budynku przy ul. Solskiego 3a Jaworzno

Więcej informacji: 32 615 19 30

chsd-logo-minijaworzno-logo

 


Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Śląski Urząd Wojewódzki wraz z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym realizuje projekt pt. „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.

Projekt realizowany jest od 09.08.2013 do 30.11.2013

Celem realizowanego zadania jest upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachować i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu poprzez:

 1. Prowadzenie warsztatów , spotkań dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
 2. Prowadzenie punktu poradnictwa specjalistycznego dla osób dorosłych dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin
 3. Zorganizowanie II Forum z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

W ramach projektu odbywają się zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi takie jak:

 • zajęcia z profilaktyki i edukacji zdrowia;
 • muzykoterapia z elementami tańca;
 • zajęcia z edukacji kulturalno – oświatowej;
 • rozwijanie twórczości własnej z elementami arteterapii;
 • grupa wsparcia dla rodzin osób chorych psychicznie;
 • zajęcia muzyczno- relaksacyjne;

Ponadto osoby z zaburzeniami psychicznymi skorzystać mogą z:

 • poradnictwa socjalnego;
 • poradnictwa prawnego;
 • konsultacji psychiatrycznych;
 • konsultacji psychologicznych

chsd-logo-mini

 


Razem możemy więcej!

Fundacja Dbam o Zdrowie wraz z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym realizują projekt charytatywny RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Celem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do leków poprzez wsparcie możliwości finansowania lub dofinansowania zakupu leków oraz innych materiałów medycznych dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych oraz chorych.

Projekt realizowany jest od 14.03.2013 do 31.12.2013

razem_mozemy_wiecejchsd-logo-mini

 


Świadczenie usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę i umożliwiają jej pozostanie w środowisku domowym.

Celem programu jest zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Jaworzna.

Zadanie obejmuje:

 • dostarczenie profesjonalnej opieki, wsparcie, pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych w postaci usług opiekuńczych osobom starszym i chorym ( opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgniarkę oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem)
 • zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności osobom starszym, niepełnosprawnym oraz chorym
 • zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dzięki usługom opiekuńczym można dodatkowo zapewnić osobom wymagającym wsparcia:

 • utrzymania stabilnego stanu zdrowia
 • poprawy samopoczucia
 • zwiększenia samodzielności
 • mobilizowania do własnej aktywności
 • zapobiegania izolacji społecznej

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w domu beneficjenta
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00.

W celu skorzystania z usług opiekuńczych należy:

 • skontaktować się z działem usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie ( numer telefonu: 32 618 18 67)
 • po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym z podopiecznym, zostaje zlecone wykonanie usług w domu beneficjenta

Zadanie realizowane jest w terminie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. przez
wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 616 25 57 lub 32 615 19 30 w godzinach od
8:00 – 14:00 oraz u kierownika usług opiekuńczych Tel. 508 588 013 ( w godzinach od 8:00 – 14:00)

Projekt współfinansowany z Urzędu Miasta Jaworzna.

chsd-logo-minijaworzno-logo

 


Dom Nadziei – świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych

Dom Nadziei – świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych, jest projektem współfinansowanym z Urzędu Miasta Jaworzno, a prowadzonym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne działa od dziesięciu lat na rzecz osób bezdomnych prowadząc noclegownię dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w Jaworznie przy ul. Solskiego 3a.

Celem realizowanego zadania jest udzielenie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, którzy wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie zapewnić sobie innego lokalu mieszkalnego oraz doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia i integracji społecznej tych osób.

Odbiorcami zadania są osoby bezdomne, których miejscem pobytu jest gmina Jaworzno.

Osoby przebywające w noclegowni zapewniony mają:

 • gorący posiłek
 • możliwość przygotowania wrzątku
 • możliwość przygotowania lub podgrzania własnego posiłku
 • odpowiednie miejsce do spożywania posiłków

Bezdomni z gminy Jaworzno, którzy chcą znaleźć schronienie w noclegowni, zobowiązani są do wcześniejszego uzyskania skierowania z MOPS Jaworzno.

Projekt trwa od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku.

chsd-logo-minijaworzno-logo

 


Klub Wsparcia „SIEĆ”

Kolejny rok w Jaworznie realizowany jest projekt: Klub Wsparcia „Sieć” dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt współfinansowany jest z Urzędu Miasta Jaworzna, a realizowany przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

Klub Wsparcia „Sieć” jest miejscem, gdzie spotykają się ludzie, których wspólnym doświadczeniem jest choroba. Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą spędzić w Klubie Sieć wspólnie czas przy kawie, korzystając z oferty Klubu.

Klub „Sieć” oferuje bezpłatnie:

 • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz spędzania czasu wolnego
 • muzykoterapię
 • trening relaksacyjny
 • terapię zajęciową oraz zajęcia rozwijające ekspresję twórczą (biblioterapia, artterapia, ceramika, haftowanie, szycie, malowanie, wyroby z gliny)
 • konsultacje z lekarzem psychiatrą

Uczestnikiem Klubu może zostać każdy, kto:

 • ukończył 18 lat
 • ma diagnozę choroby psychicznej
 • leczy się psychiatrycznie
 • jest gotowy uczestniczyć w oferowanych zajęciach
 • jest mieszkańcem Jaworzna

Projekt Klub Wsparcia „Sieć” będzie realizowany od 01 lutego do 15 grudnia 2013 r.

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach dopołudniowych.

Wszelkie informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 pod numerem telefonu 32 616 25 57, lub w Klubie Sieć ul. Koszarowa 1, Jaworzno (Szczakowa)

chsd-logo-minijaworzno-logo

 

 

 


 2012


Centrum Pomocy

Termin realizacji: 01.09.2012 -31.01.2013

Cele projektu:
Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i mobilności osób bezrobotnych i bezdomnych. Osoby potrzebujące otrzymały pomoc specjalistyczną – psychologa, doradcy zawodowego oraz prawnika.

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją United Way – Wspólna Droga.

unitedway


Klub Wsparcia Sieć

Termin realizacji:  01.02.2012 – 15.12.2013

Cele projektu:
Klub Wsparcia „Sieć” jest miejscem, do którego zaproszone były osoby z problemami psychicznymi oraz ich rodziny. Razem pokonywaliśmy  trudności. Można było spędzić czas przy kawie, oglądaniu filmu, słuchaniu muzyki, a także uczestniczyć w bogatej ofercie klubu – na terapii zajęciowej, korzystając z porad psychologów, psychiatry, na zajęciach z psychoedukacji i profilaktyki zdrowia, treningu umiejętności społecznych i spędzania czasu wolnego.

Projekt realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Jaworzna.

logo-kwsiec chsd-logo-mini250px-POL_Jaworzno_COA_alt.svg

 

 


Świadczenie Usług Opiekuńczych

Termin realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2012

Cele projektu:
Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz – w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem osób starszych i chorych, które potrzebowały wsparcia i pomocy innych, a z różnych przyczyn były tego pozbawione.

Projekt realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Jaworzna.

chsd-logo-mini250px-POL_Jaworzno_COA_alt.svg

 


Klub Integracji Społecznej

Termin realizacji: 01.02.2012 – 31.12.2012

Cele projektu:
Celem zadania było zaspokojenie potrzeb mieszkańców Jaworzna poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społecznym. Działania związane były z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych dla osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią oraz innymi uzależnieniami.

Projekt realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Jaworzna.

chsd-logo-mini gkrpa 250px-POL_Jaworzno_COA_alt.svg

 

 


 2011


Klub Wsparcia Sieć

Termin realizacji: 01.09.2011 – 31.12.2011

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

mpips_logo chsd-logo-mini

 


Dom Nadziei

Termin realizacji: 01.01.2010 – 31.12.2011

Projekt realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Jaworzna.

chsd-logo-mini250px-POL_Jaworzno_COA_alt.svg

 

 

 

 


Pomóż Sobie

Termin realizacji: 01.02.2011 – 31.12.2011

Projekt realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Jaworzna.

chsd-logo-mini gkrpa 250px-POL_Jaworzno_COA_alt.svg

 


Świadczenie Usług Opiekuńczych

Termin realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2011

Projekt realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Jaworzna.

chsd-logo-mini250px-POL_Jaworzno_COA_alt.svg

 

 

 

 


Pomocna Dłoń

Termin realizacji: 01.09.2011 – 29.02.2012

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją  United Way – Wspólna Droga.

unitedway


2010


Świadczenie Usług Opiekuńczych

Termin realizacji: 01.01.2010 – 31.12.2010

Projekt realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Jaworzna.

chsd-logo-mini250px-POL_Jaworzno_COA_alt.svg

 


Bezpieczna Przystań

Termin realizacji: 01.01.2010 – 31.12.2010

Projekt realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Jaworzna.

chsd-logo-mini250px-POL_Jaworzno_COA_alt.svg

 


Pomocna Dłoń

Termin realizacji: 03.10.2010 – 31.12.2010

Projekt realizowany we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Katowice