Misja / Wizja

Misja:

Wspieranie i tworzenie warunków do rozwoju świadomości osób wykluczonych społecznie, aby mogły kreować swoją przyszłość.

Wizja:

W wyniku naszego profesjonalnego i konsekwentnego działania pragniemy wyeliminować lub ograniczyć, negatywne skutki bezdomności i uzależnień oraz poprawić wizerunek osób wykluczonych społecznie w społeczeństwie.